Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky („dále jen obchodní podmínky“) upravují konkrétní práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z objednávky akce např. kurzu, video kurzů, koučinku, školení apod., uzavřené mezi zákazníkem(dále jen „zákazník“ nebo „Zákazník“, „účastník“, „uživatel“) a obchodní společností HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o. (dále také jen pořadatel nebo prodávající).

Součást podmínek: GDPR -Podmínky ochrany osobních údajů

Zákazníkem je spotřebitel (osoba starší 18ti let) nebo podnikatel. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání uzavírá s Prodejcem smlouvu nebo s ním jinak jedná. V případě, že Zákazník do objednávky uvede své identifikační číslo (IČO), má se za to, že smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti jako podnikatel nikoliv jako spotřebitel. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí nabídky akce, případně jiné smlouvy, která na ně odkazuje.

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a pořadatel tvoří (i) objednávka, (ii) tyto obchodní podmínky. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Ustanovení těchto obchodních podmínek se použijí i pro případ objednání určité služby pro třetí osobu (darovaní) či pro obecný dárkový poukaz, a to včetně stornopoplatků (odstupného).

1.2. Pořadatel se na základě objednávky zavazuje zákazníkovi obstarat produkt uvedený na webových stránkách (akci, kurz, školení, koučink apod.), poskytnout objednaný videokurz a to za podmínek a v souladu s objednávkou, těmito obchodními podmínkami. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli celou cenu produktu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu s objednávkou, těmito obchodními podmínkami, a dodržet i své ostatní závazky a povinnosti vyplývající ze smluvního rámce.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva dle objednávky se uzavírá elektronickou formou, když přijetí návrhu k uzavření smlouvy je ze strany pořadatele zasláno druhé straně elektronickou formou na email uvedený zákazníkem. Předložením návrhu na uzavření smlouvy se rozumí vyplnění příslušného objednávkového formuláře na webových stránkách www.herecke-workshopy.cz, popř. mailová objednávka. Prodejce není povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízeného digitálního obsahu. Ustanovení §. 1732 odst. 2. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění se nepoužije.

2.2. Zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy doloží pořadateli zaplacení ceny akce (dle instrukce pořadatele). Zaplacení ceny akce je podmínkou účinnosti smlouvy. Cena akce je zásadně stanovena ve výši dle nabídky, bez souhlasu pořadatele není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy, není-li dohodnuto jinak.

2.3. Zákazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch smlouvu sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí.

2.4. Pokud zákazník uzavírá smlouvu i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů pořadatel a jejich zpracováním za účelem uzavření smlouvy a účasti na příslušné akci.

2.5. Pokud zákazník uzavírá smlouvy i za či ve prospěch třetích osob odpovídá pořadateli jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny akce a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).

2.6. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné a budou použity na osvědčení k absolvování kurzu. Zákazník objednávkou kurzu odsouhlasuje i obsahovou stránku kurzu, videokurzu.

2.7. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů a videokurzů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny a v jakém formátu jsou poskytovány a jaká je cena kurzu. Ke každému kurzu je na webovém rozhraní přiložený minimálně popis kurzu nebo videoukázka kurzu. Produkty jsou vytvořeny s využitím dostupných legislativních informací z oblasti ochrany veřejného zdraví, hygieny a bezpečnosti potravin a služeb starostlivosti o lidské tělo. Datum vytvoření videa je uvedena na webových stránkách. Prodávající určil maximální garantovanou dobu přístupu Zákazníka k zakoupenému digitálnímu obsahu. Tato informace je uvedena v emailové komunikaci obsahující odkaz a unikátní kód k přehrání videa. Zákazník je oprávněn po tuto dobu přistupovat k zakoupenému digitálnímu obsahu opakovaně a z různých zařízení. Po vícenásobném zobrazení jednotlivých kapitol videokurzu (např. 3× a více) si prodávající vyhrazuje právo zasílat zákazníkovi, na email uvedené v objednávce, časově omezené verifikační kódy, pro další opakované přehrání videa.

2. 8. Zákazník také bere na vědomí, že přístup je poskytnut výhradně jedné konkrétní osobě, tj. pouze pro jeho vlastní potřebu. Stažení digitálního obsahu není umožněno. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Herecké Workshopy Kalegro s.r.o. dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. PODROBNÉ POKYNY a popis produktu

3.1. Dokladem pro nástup zákazníka na akci nebo odeslání odkazu a unikátního kódu pro přehrání videokurzu je doklad o zaplacení celkové ceny.
Aktivační a přístupové údaje (odkaz a unikátní kód) poskytne prodávající zákazníkovi po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

3.2. Informace k akci, videokurzu budou upřesněny v pokynech zaslaných na email uvedeném zákazníkem v objednávce nebo uvedeny na webových stánkách www.herecke-workshopy.cz

3.3. Pokud zákazník neobdrží pokyny 2 dní před konáním akce, zavazuje se kontaktovat pořadatele. V opačném případě se má za to, že zákazník veškeré pokyny k akci obdržel.

3.4. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v pokynech na webových stránkách o akci. Pořadatel má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k akci, z důvodu chování zákazníka. V případě, že dojde k vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nemá zákazník nárok na odstoupení od smlouvy, náhradu jakékoli škody, odstranění vady akce ani jiné plnění z tohoto důvodu.

3.5. Pořadatel má právo na nepřijetí zájemce do kurzu, koučinku apod., jestliže nesplňuje nutnou podmínku stanovenou jako zásadní pro účast. Jedná se např. o kurzy, kde je požadováno absolvování předchozího stupně kurzu, zakoupení všech částí kurzů a videokurzů (teoretické i praktické části), popř. absence jiné nezbytné dovednosti nutné pro práci ve skupině účastníků.

3. 6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu On-line kurz bude dodán společně s potvrzením platby k vaší objednávce.

3. 7. Online kurz bude od prvního spuštění k dispozici do data uvedeného v potvrzovacím emailu (max. 1 rok). Videokurz je po tuto dobu možné zastavovat a přehrávat opakovaně. Vzhledem k tomu, že řada procesů spojených s generováním a zasíláním přístupových údajů je plně nebo částečně automatizována, doporučujeme Zákazníkovi kontrolovat průběžně také obsah nevyžádané pošty případně dalších obdobných složek ve své emailové schránce. Po dodání produktu si co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady funkčnosti videa kontaktujte Prodávajícího, aby bylo možné provést nápravu.

Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít video. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4. CENA akce a PLATBY

4.1. Cena akce je stanovena smluvně a je součástí smluvního rámce. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením ze strany Prodejce, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky.

4.2. Cena akce zahrnuje služby, které jsou u akce výslovně uvedeny na webových stránkách Prodejce. Do ceny akce mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

4.3. Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. pojištění, fotodokumentaci aj. pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit pořadateli plnou cenu akce, videokurzu apod. včetně všech doplňkových služeb již při uzavření smlouvy či ve lhůtě do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy)., vždy však nejpozději 4 dny před nástupem na akci.

4.7. Cenu akce zákazník hradí přímo pořadateli bankovním převodem. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v emailu Potvrzení akce a dále také v elektronickém potvrzení přijetí návrhu smlouvy.

4. 8. Pokud je uvedena akční cena nebo VIP cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Nárok na slevu („akční cena, VIP cena, dárkový certifikát“) vzniká vždy až po překontrolování splnění zadaných podmínek ze strany prodávajícího. Po zkontrolování je účastníkovi zaslán email, s informacemi o výši jeho ceny (slevy) za akci, videokurz a platebními podmínkami. V případě nesplnění podmínek pro získání „akční ceny“ je účastník vyzván k nápravě (např. oprava hesla), popřípadě je mu zaslána k úhradě plná cena akce.

4. 9. Kupní cena se hradí v korunách českých. Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího: pokyny k platbě, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Faktura je generována na základě písemného požadavku zákazníka.

4. 10. Prodávající nepožaduje od Zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu, není-li uvedeno jinak. Úhrada ceny před odesláním/zpřís­tupněním digitálního obsahu není považována za zálohu. Smluvní strany dohodly, že se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

5. ZMĚNA SMLOUVY

5.1. Pořadatel má právo navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy, zejména změnu programu či jiné podmínky akce nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve smlouvě zavázal, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě akce nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka akce nebo lektora, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena akce, uvede pořadatel v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

5.2. Pokud zákazník z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž poskytnutí měl podle smlouvy právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny akce nebo těchto služeb.

5.3. V případě změny objednávky ze strany zákazníka je pořadatel obchodní oprávněn účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce (jiný termín) se považuje za od odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

6. ZRUŠENÍ akce

6.1. Realizace akce z nabídky pořadatele je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. 6.2. Pořadatel bude informovat zákazníka elektronickou poštou o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 2 dny před konáním akce. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši na bankovní účet, ze kterého byla akce zaplacena. Nedohodnou-li se pořadatel s účastníkem jinak.

6.3. Pořadatel má právo na zrušení akce v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání akce nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před začátkem akce i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. Zákazník i pořadatel může před zahájením akce od smlouvy odstoupit vždy. Koupí akce, videokurzu apod. Zákazník souhlasí s tím, že nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy: 1) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 2) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 3) Odesláním objednávky a potvrzením souhlasu s těmito OP Zákazník uděluje výslovný souhlas, aby Prodávající dodal objednaný digitální obsah před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a v souladu s ustanovením § 1837, Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, bere na vědomí, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7.2. Zrušila-li pořadatel akci z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní akci celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech pořadatele takou akci nabídnout.

7.3. Odstoupí-li od smlouvy zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti pořadatele, zaplatí pořadateli odstupné podle čl. 8 těchto obchodních podmínek, a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od smlouvy pořadatel pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí pořadateli písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. • Oznámení o odstoupení od smlouvy • Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu): • Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstu­pujeme () od smlouvy o nákupu tohoto zboží () • Datum objednání ()/datum obdržení () • Adresa • Jméno a příjmení spotřebitele/spot­řebitelů • Podpis spotřebitele/spot­řebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) • Datum() Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

7.4. Odešlete prosím emailem na info@herecke-workshopy.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

8. ODSTUPNÉ

8.1. Výše odstupného (storno poplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od smlouvy do počátku akce (poskytnutí první služby), resp. dárkového poukazu s určitou hodnotou čerpání, kdy konkrétní akci (službu) k čerpání poukazu závazně volí obdarovaný. Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny akce nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny akce, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku akce): více než 15 dní před počátkem akce 500 Kč

  • 14 – 7. den před akcí 40%,
  • 6. – 4. den před akcí 60%,
  • 3. – 2. den před akcí 80%
  • a méně jak 2 dny před akcí 100%

STORNO PODMÍNKY pro příměstský dětský tábor

  • v případě zrušení účasti do 30 dnů před akcí vracíme 50 % z celkové ceny
  • v případě zrušení účasti do 14 dnů před akcí vracíme 40 % z celkové ceny
  • v případě zrušení účasti méně než 14 dní před akcí se poplatek nevrací.

V případě, že rodič sežene za své dítě náhradu na celý program, vratka činí 100 % ze zaplacené částky.

8.2. V případě, že zákazník na akce nenastoupí nebo přeruší účast na akci ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100 % z ceny akce. V případě pozdního nástupu na akci činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části akce a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

8.3. Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby, a pokud náklady pořadatel s tím spojené převyšují odstupné podle čl. 8.1 obchodních podmínek, pak se zákazník zavazuje nahradit pořadateli vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle čl. 8.1 obchodních podmínek se v těchto případech počítá z ceny akce po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník pořadatel v souladu s tímto článkem nahradil.

8.4. Pokud zákazník již na základě smlouvy provedl úhradu nebo její část a pořadatel vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; pořadatel případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí pořadateli rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.

9. VADY akce

9.1 Vady akce zjištěné v průběhu akce musí zákazník neprodleně oznámit vedoucímu akce (lektorovi), případně příslušnému pracovníkovi prodávajícího tak, aby mohla být zjednána co nejrychlejší náprava. Jestliže náprava vady ihned není možná nebo to příslušný zástupce pořadatele odmítne, zavazuje se zákazník sepsat s vedoucím akce nebo jinou vhodnou osobou záznam o zjištěné vadě akce obsahující alespoň: osobní údaje zákazníka, popis vady akce a případný požadavek na její vyřízení.

9.2. Pořadatel vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne skončení akce v případě, že reklamace byla uplatněna na akci a nebyla vyřešena na místě.

9.3. Pro vyloučení pochybností, pořadatel neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců, které ke splnění závazků ze smlouvy přímo angažoval), ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění dopravy.

9. 4. Pro uplatnění reklamace v případě vadného poskytnutí služby spojené s digitálním obsahem nebo vady digitálního obsahu může Zákazník uplatnit reklamaci zasláním e-mailu na adresu info@herecke-workshopy.cz Při uplatnění reklamace musí Zákazník mimo jiné srozumitelně uvést důvod reklamace a číslo objednávky. O přijetí reklamace informuje Prodejce Zákazníka e-mailem. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování digitálního obsahu nebo služby spojené s digitálním obsahem v souladu s těmito OP, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z těchto VOP. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud digitální obsah nebo služba spojená s digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na koncovém zařízení Zákazníkem z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením koncového zařízení Zákazníkem nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho Prodejce nebo provozovatele. Zákazník je povinen otestovat před uhrazením ceny, zda mu přehrávání digitálního obsahu funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupný digitální obsah (ukázková videa) na internetových stránkách. Úhradou ceny Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro objednávaný digitální obsah. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamace Uživatele z tohoto důvodu.

10. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ akce

10.1. Zákazník se zavazuje: • dodržovat právní předpisy ; • dodržet čas a místo nástupu, které pořadatel sdělil; • splnit podmínky, které jsou v okamžiku objednávky uvedené jako povinné pro absolvování dané akce (např. účast na předchozím navazujícím kurzu, zakoupení videokurzu apod., v případě zakoupení plné verze Masterclass workshopu se účastník musí na druhou část – osobní koučink přihlásit maximálně do 1 roku od zakoupení první části – video kurzu). • dbát pokynů vedoucího akce (lektora), dodržovat stanovený program; • sdělit pořadateli veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétní akci, zejména případná zdravotní omezení, přičemž pořadatel je v případě zjištění těchto omezení oprávněn smlouvu se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od smlouvy bez jakýchkoli sankcí odstoupit.

10.2. Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na akce přihlásil.

10.3. Zákazník, resp. každý účastník akce, plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením právních předpisů

10.4. Zákazník, resp. každý účastník akce, se zúčastňuje akce, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové.

10.5. Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu akce, je vedoucí akce oprávněn vyloučit účastníka nebo přijmout jiné přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit z akce, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. V těchto případech se neúčast na akci nebo jeho části nepovažuje za porušení smlouvy ze strany pořadatele.

10.6. Zákazník, resp. každý účastník akce, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu na akci.

10.7. Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že: • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na akci; • bude respektovat pokyny pracovníků pořadatele; • nahradí případnou škodu, kterou způsobí byť z nedbalosti v zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy; • se před a během programu pořadatel, v průběhu akce zdrží požívání alkoholu a omamných látek;

11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi pořadatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.2. V případě potřeby je pořadatel oprávněn změnit tyto obchodní podmínky zveřejněním nového znění na svých webových stránkách. Takto změněné obchodní podmínky platí pro smlouvy uzavřené po zveřejnění nových obchodních podmínek.

13.3. Nabízený digitální obsah slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností Poskytovatele. Jedná se o návody a doporučení a záleží výhradně na schopnostech a možnostech Uživatele, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne. Poskytovatel nezodpovídá za případný neúspěch Uživatele v zavádění postupů a doporučení uvedených v digitálním obsahu.

13.4. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném smlouvou se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména obchodní podmínky, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

13.5. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto obchodních podmínek, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že si tyto obchodní podmínky před uzavřením smlouvy přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto obchodních podmínek v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

13.7. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou i GDPR -Podmínky ochrany osobních údajů .

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20. 1. 2023